Organizace školního roku 2018/2019

Školní rok 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018.

I. pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019

II. pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2019

 

Rozpis prázdnin a státních svátků

pro základní a střední školy, základní umělecké školy a konzervatoře.

V tomto období bude MŠ zjišťovat docházku dětí a podle situace může být provoz MŠ omezen.

Státní svátek:  pátek 28. září 2018

                      

Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý 30. října 2018

 

 

Státní svátek: sobotu 17. listopadu 2018

Vánoční prázdniny v ZŠ budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna 2019. Vyučování v ZŠ začne ve čtvrtek 3. ledna 2019. Provoz MŠ bude obnoven ve středu 2. ledna 2019.

 

Státní svátek: úterý 1. ledna 2019

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019.

 

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou pro Jihomoravský kraj stanoveny:

11. února –  17. února 2019

 

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18. dubna a pátek 19. dubna 2019

Velikonoční pondělí 22. dubna 2019

Státní svátek: středa 1. května 2019

Státní svátek: středa 8. května 2019

Státní svátek: pátek  5. a sobota 6. července 2019

Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června do neděle 1. září 2019.

Školní rok bude ukončený v pátek 28. 6. 2019. 

 

Nový školní rok 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.

 

 

 

Organizace provozu MŠ a předávání dětí ve školním roce 2018/2019

·        Do MŠ rodiče své děti přivádějí do 8,00 hodin. Později příchozí rodiče (např. z důvodu návštěvy lékaře atd.) svůj příchod do MŠ oznámí třídním učitelkám.Včasný příchod do MŠ je důležitý  nejen z důvodu adaptace dětí a zapojení do společných her, ale i z hlediska evidence dětí a evidence přípravy stravy. Pro děti s povinným předškolním vzděláváním platí docházka od 8,00 - 12,00 hod., omlouvání dle školního řádu.

·        Děti, které odcházejí z MŠ po obědě, si mohou zákonní zástupci převzít od 12,15 do 12,30. Děti, které odcházejí po odpočinku od 14,15 hodin do ukončení provozu MŠ. Mimo tyto určené časy je budova MŠ uzamčená. Rodiče si však mohou děti vyzvedávat kdykoliv na základě domluvy s učitelkami.

·        Při příchodu do MŠ rodiče osobně předají děti učitelce do třídy z důvodu jejich bezpečnosti. 

·        Na pracovišti MŠ Husova, Rajhrad se od 6,30 hodin všechny děti scházejí ve třídě Žabiček, odkud si je učitelky převezmou do kmenových tříd, kde pobývají až do ukončení jejich provozu (dle stanovených režimů). Poté je učitelky převedenou opět do třídy Žabiček, kde si je rodiče nebo jimi pověřená osoba vyzvednou nejpozději do ukončení provozní doby MŠ do 16,30 hodin.

-        Na pracovišti Modulární MŠ Husova, třída Motýlků,Myšek  se od 6,30 hodin všechny děti scházejí ve třídě Motýlků, odkud si je učitelky převezmou do své třídy Myšek, kde pobývají až do ukončení provozu třídy. Poté je učitelky převedenou opět do třídy Motýlků, kde si je rodiče nebo jimi pověřená osoba vyzvednou nejpozději do ukončení provozní doby MŠ do 16,30 hodin.

·        Na pracovišti MŠ Úvoz, Rajhrad předají rodiče děti učitelkám do třídy Koťátek od 7,00 hodin. Rodiče nebo jimi pověřená osoba si děti vyzvednou nejpozději do ukončení provozní doby do 16,00 hodin.

 

Organizační záležitosti provozu školy jsou zpracovány podrobně ve školním řádu MŠ, který je pro rodiče i zaměstnance školy závazný a v listinné podobě zveřejněný na nástěnkách všech pracovišť MŠ. 

 

 

 

                                                                                                                 

  

 

 

 

 

                                                                                 S