Zápis dětí do MŠ Rajhrad,

okres Brno-venkov, příspěvková organizace pro školní rok 2019/2020

Ředitelka MŠ v souladu s ustanovením § 34 odst. 2 zákona
č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění vyhlašuje zápis do MŠ pro školní rok 2018/2019.

 

Formuláře k přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (žádost o přijetí a lékařské potvrzení) si rodiče mohou stáhnout
ze stránek mateřské školy
https://msrajhrad.webnode.cz/ nebo si je vyzvednout v úterý dne 30. dubna 2019 od 8,00 do 11,45 hodin a od 12,15 do 16,00 hodin v kanceláři ředitelky MŠ Rajhrad, Husova 509.

 

K zápisu do MŠ se zákonný zástupce dostaví spolu
s přihlašovaným dítětem a doklady:  

 • vyplněnou žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
 • údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání, o očkování dítěte
  a jeho zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání v mateřské škole
 • rodný list dítěte
 • průkaz totožnosti zákonného zástupce, popř. doklad o zmocnění zastupovat dítě v přijímacím řízení v případě osob, které osobně pečují o dítě v pěstounské péči
 • doporučení školského poradenského zařízení (v případě dítěte
  se speciálními vzdělávacími potřebami)

 v pondělí 6. května nebo v úterý 7. května 2019 od 8,00 do 11,45 a od 12,15 do 16,00 hodin v kanceláři ředitelky školy Husova 509, Rajhrad.

 

Dne 15. května 2019 od 9,00 do 11,00 hodin mají účastníci řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

 

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí se bude zákonným zástupcům dětí vydávat v MŠ Husova 509, Rajhrad v úterý dne 21. května
nebo ve středu 22. května 2019 od 8,00 do 11,45 a od 12,15 do 16,00 hodin
.

 

Dne 21. května 2019 bude v MŠ na nástěnce u ředitelny zveřejněn seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem (č.j. pod kterým je žádost zaevidována) s výsledkem řízení u každého uchazeče.

O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy na základě stanovených kritérií projednaných se zřizovatelem. Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy pro školní rok 2019/2020 jsou zveřejněna
na https://msrajhrad.webnode.cz/. a v MŠ.

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

stanovená pro řádný zápis pro školní rok 2019/2020

Kritéria, podle kterých se bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí
o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020 překročí počet volných míst a kapacitu maximálního počtu dětí stanovenou v mateřské škole. Do přijímacího řízení mohou být zařazeny jen řádně vyplněné žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (včetně přílohy „Vyjádření lékaře - pediatra“).

 

     Do mateřské školy (dále jen MŠ) jsou přijímány děti podle kritérií v tomto pořadí:

 1. děti, které dosáhnou k 31.8.2019 5 let  (včetně dětí s odkladem školní docházky), mají trvalý pobyt v Rajhradě (povinné předškolní vzdělávání - § 34 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.)                  
 2. děti k pravidelné celodenní docházce od 2. 9. 2019, které k 31. 12. 2019 dovrší 3 let věku, mají trvalý pobyt v Rajhradě, dle potvrzení pediatra jsou řádně očkované a mohou docházet do MŠ
 3. děti k pravidelné celodenní docházce od 2. 9. 2019, které k 31. 12. 2019 dovrší 3 let věku, mají trvalý pobyt v Popovicích, dle potvrzení pediatra jsou řádně očkované a mohou docházet do MŠ                      
 4. děti ostatní, které nelze zařadit do kritérií 1 - 3  (např. s pozdějším nástupem do MŠ; nemající trvalé bydliště v Rajhradě nebo Popovicích, které
  do 31. 12. 2019 nedovrší tří let věku ap.)

 

Děti splňující dané kritérium jsou řazeny v rámci kriteria podle data narození. Při rozhodování o přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání se postupuje od kritéria č.1 po kritérium č. 4 a v rámci každého kriteria od nejstaršího dítěte po nejmladší dítě. V případě shodného data narození pořadí určuje los. Limitem vydání kladných rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ je počet volných míst v MŠ pro daný školní rok.

 

 

V Rajhradě dne 19. února 2019