Zápis dětí do MŠ Rajhrad,

okres Brno-venkov, příspěvková organizace pro školní rok 2017/2018

 

Ředitelka MŠ v souladu s ustanovením § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění vyhlašuje zápis do MŠ pro školní rok 2017/2018.

Žádosti k přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (formulář) si rodiče  vyzvednou ve středu dne 3. 5. 2017 od 8,00 do 11,45 a od 12,15 do 16,00 hodin nebo si je stáhnout ze stránek mateřské školy http://msrajhrad.webnode.cz/.

Vyplněné žádosti včetně potvrzení dětského lékaře o zdravotním stavu dítěte a jeho očkování, rodiče předají ve středu 10. 5. 2017  a ve čtvrtek 11. 5. 2017 od 8,00 do 11,45 a od 12,15 do 16,00 hodin v kanceláři ředitelky školy Husova 509, Rajhrad. Kromě vyplněné žádosti rodiče předloží i rodný list dítěte a občanský průkaz.

Dne 24. 5. 2017 od 9,00 do 11,00 hodin mají účastníci řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí se bude zákonným zástupcům dětí vydávat v MŠ Husova 509, Rajhrad ve středu 7. 6. 2017 a ve čtvrtek 8. 6. 2017 od 8,00 do 11,45 a od 12,15 do 16,00 hodin. Pokud si rodiče rozhodnutí osobně nevyzvednou, bude rozhodnutí odesláno poštou do vlastních rukou.

Téhož dne bude v MŠ zveřejněný seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem (č.j. po kterým je žádost o přijetí zaevidována) s výsledkem řízení u každého uchazeče.

O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy na základě stanovených kritérií projednaných se zřizovatelem. Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy pro školní rok 2016/2017 jsou zveřejněna níže.

 

Kriteria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání stanovená pro řádný zápis pro školní rok 2017/2018

 

Kritéria, podle kterých se bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2017/2018 překročí počet volných míst a kapacitu maximálního počtu dětí stanovenou v mateřské škole.

Do přijímacího řízení mohou být zařazeny jen řádně vyplněné žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (včetně přílohy „Vyjádření lékaře - pediatra“).

 

     Do mateřské školy (dále jen MŠ) jsou přijímány děti podle kritérií v tomto pořadí :

1)      děti, které dosáhnou k 31.8.2017 5 let  (včetně dětí s odkladem školní docházky), mají trvalý pobyt v Rajhradě (povinné předškolní vzdělávání - § 34 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.)                   

2)      děti k pravidelné celodenní docházce od 1. 9. 2017, které k 31. 8. 2017 dovrší 4 let věku, mají trvalý pobyt v Rajhradě, dle potvrzení pediatra jsou řádně očkované a mohou docházet do MŠ  

3)      děti k pravidelné celodenní docházce od 1. 9. 2017, které dovrší 3 let věku do 31. 12. 2017 a mají trvalý pobyt v Rajhradě, dle potvrzení pediatra jsou řádně očkované a mohou docházet do MŠ

4)      děti, které děti, které dosáhnou k 31.8.2017 5 let  (včetně dětí s odkladem školní docházky), mají trvalý pobyt v Popovicích (povinné předškolní vzdělávání - § 34 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.)

5)      děti k pravidelné celodenní docházce od 1. 9. 2017, které k 31. 12. 2017 dovrší 3 let věku, mají trvalý pobyt v Popovicích, dle potvrzení pediatra jsou řádně očkované a mohou docházet do MŠ                     

6)      děti ostatní, které nelze zařadit do kritérií 1 - 5  (např. s pozdějším nástupem do MŠ; nemající trvalé bydliště v Rajhradě nebo Popovicích, které do 31. 12. 2017 nedovrší tří let věku ap.)

 

Děti splňující dané kritérium jsou řazeny v rámci kriteria podle data narození.Při rozhodování o přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání se postupuje od kriteria č.1 po kriterium č. 6 a v rámci každého kriteria od nejstaršího dítěte po nejmladší dítě. V případě shodného dne narození pořadí určuje los.

Limitem vydání kladných rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ je počet volných míst v MŠ pro daný školní rok.

V Rajhradě dne 9. února 2017  

 

Individuální vzdělávání dětí s povinnou předškolní docházkou

 

Možnost individuálního vzdělávání předškolních dětí a dětí s odkladem školní docházky – tzn., že dítě nemusí docházet do MŠ a rodiče s ním pracují doma dle doporučení MŠ.

Podmínky individuálního vzdělávání:

Rodič musí přihlásit své dítě v době zápisu do MŠ a současně písemně oznámit, že má zájem své dítě individuálně vzdělávat.

Dle doporučení MŠ musí rodič své dítě vzdělávat v domácím prostředí a shromažďovat o vzdělávání podklady, které předloží při povinném přezkoušení.

Rodič je povinen se s dítětem zúčastnit přezkoušení v MŠ v daném termínu v termínu. 15. 11. 2017 v 10,30 hod. v ředitelně MŠ ( nebo dle domluvy v náhradním termínu 29. 11.  2017 v 10,30 hod. nebo 13. 12. 2017).

Individuální vzdělávání může být zrušeno kdykoliv rodičem nebo MŠ, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu (ukončí ředitel školy; odvolání proti rozhodnutí ředitele mateřské školy o ukončení individuálního vzdělávání dítěte nemá odkladný účinek; dítě nelze opětovně individuálně vzdělávat), dítě musí zahájit pravidelnou denní docházku. 

V době individuálního vzdělávání je dítě zapsáno v MŠ, ale nemá nárok na účast při akcích či aktivitách školy, ani na stravné.